Volume VI (Khotbah Populer)

Volume VI -CD12. Kedaulatan Injil

22 February 2017 - 17:38 | View : 227

Play List

  1.   1. Injil yg menyelamatkan
  2.   2. Injil yg mengubah kehidupan
  3.   3. Injil mematahkan kuasa maut.
  4.   4. Injil adalah ukuran kehidupan

Volume VI (Khotbah Populer)

See Also

Top