Volume VI (Khotbah Populer)

Volume VI -CD12. Kedaulatan Injil

Author : Pdt Bigman Sirait | Wed, 22 February 2017 - 17:38 | visits : 326

Play List

  1.   1. Injil yg menyelamatkan
  2.   2. Injil yg mengubah kehidupan
  3.   3. Injil mematahkan kuasa maut.
  4.   4. Injil adalah ukuran kehidupan

See also

jQuery Slider

Group

Top